About my interior wil graag zo transparant mogelijk zijn over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen. Hoe gebruiken wij ze, en met wie delen we ze eventueel? We laten het hier weten.

Contactgegevens

Irja Kröner
+316 50 24 23 14
info@aboutmyinterior.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

About my interior verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

About my interior verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

About my interior neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

About my interior bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

GEGEVENS TERMIJN REDEN

Voor- en achternaam 7 jaar op facturen t.b.v. de administratie en belastingdienst
E-mailadres 2 jaar nazorg
e-mailadres t.b.v. nieuwsbrief onbeperkt totdat men opzegt, blijven wij nieuwsbrieven versturen
overig 2 jaar nazorg

Delen van persoonsgegevens met derden

About my interior verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

About my interior gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door About my interior en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aboutmyinterior.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

About my interior wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

About my interior neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aboutmyinterior.com

Gebruiksvoorwaarden:

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de website kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt geadviseerd om van tijd tot tijd de wettelijke bepalingen en voorwaarden van de website te raadplegen.

De About my interior-website is bedoeld voor het bekijken, verzamelen en  bekendmaken van informatie, die beschikbaar is gesteld door bedrijven, NGO’s en andere organisaties. About my interior streeft ernaar informatie te verzamelen die zo accuraat, geloofwaardig en verifieerbaar mogelijk is. De methodiek van About my interior is gebaseerd op de informatie die door merken op hun website wordt gepubliceerd.

De informatie – verzameld in een gezamenlijke inspanning waarin vrijwilligers een grote rol spelen – wordt verzameld op basis van  beschikbare informatie en aanvullende vragen door About my interior.

Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven de inhoud up-to-date en correct te houden, kan About my interior geen enkele aanspraak maken op de juistheid van de informatie. Bovendien kan About my interior de kwaliteit, geloofwaardigheid of waarheidsgetrouwheid van informatie die merken op hun websites aanbieden niet controleren, waarop de labels van About my interior zijn gebaseerd. Daarom is elke conclusie, consequentie, mening of actie genomen op basis van de About my interior-analyse uw eigen verantwoordelijkheid en voor uw eigen risico. Dit wil echter niet zeggen dat u op deze website geen waardevolle en correcte informatie zult vinden.

Deze website en de op of via deze website toegankelijke diensten worden aangeboden “zoals ze zijn”, en uw gebruik van en de afhankelijkheid van de informatie op deze website en de online diensten zijn volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid en risico. Informatie, ideeën en meningen op deze website mogen niet worden beschouwd als professioneel advies of onze officiële mening. Daarom wordt u ten zeerste aangeraden om ons of uw professionele adviseur te raadplegen voordat u op dergelijke informatie handelt. About my interior is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of miscalculaties die voortkomen uit gebreken of onjuist gebruik. About my interior is een werk in uitvoering en we moedigen gebruikers aan ons te helpen de service en de informatie die we leveren te verbeteren.

Neem contact met ons op via info@aboutmyinterior.com als u onnauwkeurigheden of meer informatie opmerkt.

We beweren niet of garanderen niet dat de website, eventuele tools, software, advies, opinie, verklaring, informatie, inhoud of online diensten foutvrij zullen zijn of aan bepaalde criteria voor nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, prestaties of kwaliteit zullen voldoen. U erkent dat enig vertrouwen op dergelijke hulpmiddelen, software, advies, opinie, verklaring of informatie voor uw eigen risico is. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, eventuele fouten of weglatingen op deze website of een deel ervan te corrigeren.

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, wijzen wij uitdrukkelijk alle (expliciete en impliciete) garanties af, waaronder, zonder beperking, garanties van verkoopbaarheid, titel en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid met betrekking tot dit website en de services die beschikbaar zijn op deze website. Hoewel we alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om dit te voorkomen, garanderen wij niet dat de website of software die beschikbaar is om te downloaden via de website vrij is van virussen of destructieve code.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN RECHTEN VAN DERDEN

Deze website bevat links naar andere internetsites en informatie verstrekt door personen die niet gelieerd zijn aan About my interior. Dergelijke links zijn geen aanbevelingen of verwijzingen naar producten, services of informatie die dergelijke websites bevatten, en er is geen informatie op dergelijke websites goedgekeurd. Er worden geen claims, toezeggingen of garanties over de volledigheid, nauwkeurigheid, valuta, inhoud of kwaliteit van de informatie in de links naar en van deze website gemaakt. Verstrekte informatie en meningen van anderen vormen niet noodzakelijkerwijs de mening van About my interior. About my interior wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijke informatie of meningen.

Alle handelsmerken, servicemerken, collectieve merken, ontwerprechten, persoonlijkheidsrechten of soortgelijke rechten die op deze website worden genoemd, gebruikt of geciteerd, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Tenzij anders vermeld, zijn al dergelijke toepassingen op de About my interior-website alleen voor illustratieve en niet-commerciële doeleinden.

About my interior claimt geen eigendomsrechten te hebben op dergelijke items en de About my interior-website wordt niet onderschreven noch gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten. About my interior kan geen rechten verlenen om anderszins beschermd materiaal te gebruiken.

Uw gebruik van bovengenoemde rechten en materialen is op eigen risico. U stemt ermee in om About my interior te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren tegen alle claims, schade, kosten inclusief advocatenhonoraria die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25-02-2019